Knooppunt Zuidoost Route

Tilburg ligt aan de Zuidoost route en is dan een soort van voorportaal voor Moerdijk en Rotterdam en een belangrijk knooppunt richting Venlo en de Maas. Daarom is Tilburg één van de gemeenten die gevraagd werd om een plan op te stellen om de Zuidoost route geschikt te maken.                                                                                               

Bron: Tilburgers.nl

Het knooppunt Tilburg wordt gevormd door de drie grote bedrijventerreinen ten noorden van de stad en twee middelgrote gebieden in het zuiden. De gebieden in het noorden zijn: Vossenberg, Kraaiven en Loven. Deze drie gebieden liggen langs het Wilhelminakanaal. De gebieden in het zuiden zijn Katsbogten en het Laar. Verder zijn nog twee gebieden in ontwikkeling: Wijkevoort en Zwaluwenbunders. De gebieden zijn divers van aard. Figuur 4 weergeeft de verschillende gebieden van knooppunt Tilburg.                       

Bron: Plan van Aanpak Tilburg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.)

Kadastrale gemeente: 

Tilburg

Grootte project:

3.19 ha

Prijs per m2:

Prijs op aanvraag

BESTEMMINGSPLAN

Het plangebied ligt in de stadsrandzone van Tilburg Noord. Het wordt globaal begrensd door de Burgemeester Bechtweg (tangent) aan de zuidzijde, de Zwaluwstraat aan de westzijde en de bosschages Hazennest-oost aan de oostzijde. Het ontwerp plan biedt ruimte aan grootschalige logistieke activiteiten, waaraan in de logistieke topregio Tilburg-Waalwijk behoefte is. Op dit moment is er in de regio namelijk een grote aanhoudende vraag vanuit de markt naar (zeer) grootschalige logistieke kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is.
Bron: Gemeenteblad Tilburg
Het bedrijventerrein Zwaluwenbunders wordt ontwikkeld voor grootschalige bedrijvigheid, waarbij de bedrijfsactiviteiten behoren tot milieucategorie 2 en 3. Bedrijvigheid in milieucategorie 1 is uitgesloten; deze kan goed worden ingepast in het stedelijk gebied. Voor de kavelgroottes wordt de focus gelegd op grote kavels van minimaal 5000m2

Gezien het feitelijk niet mogelijk is om dergelijke locaties binnen het stedelijke gebied beschikbaar te maken, is het nodig om locaties buiten het bestaande stedelijke gebied aan te snijden. Zwaluwenbunders is geschikt te maken voor zeer grootschalige logistiek en de locatie is multimodaal ontsloten. Er is sprake van een rechtstreekse ontsluiting op de Burgemeester Bechtweg, zijnde een deel van de rondweg (tangent) rond Tilburg.


Verder heeft het aangrenzende bedrijventerrein Loven een haven en een treinterminal, met een goede aansluiting op de Burgemeester Bechtweg. Derhalve is sprake van een goede en multimodale ontsluiting voor (vracht)autoverkeer en goederenvervoer op een schaal die passend is bij de beoogde ontwikkeling. Dit alles in overweging nemende is de ontwikkeling van Zwaluwenbunders voor zeer grootschalige bedrijvigheid op korte termijn noodzakelijk.
Bron: planviewer.nl

MER

De Milieueffectrapportage (MER) waarmee al in 2018 is gestart is
inmiddels ook klaar en ligt eveneens ter inzage voor alle belangstellenden. In dit rapport staat wat de gevolgen zijn voor de natuur en het milieu als de nieuwe plannen worden uitgevoerd. Hier bovenop wil de gemeente Tilburg aan het Provinciebestuur gaan vragen om de Ecologische Verbindingszone (EVZ) aan te passen.

Uit deze afweging blijkt, dat het bedrijventerrein Zwaluwenbunders op de meeste aspecten geen of nauwelijks effect heeft. Op de aspecten 'groepsrisico' (externe veiligheid), 'soortbescherming', 'landschap', 'archeologie', 'landbouw' en 'wonen' treden negatieve effecten op. Hiervoor geldt dat geen sprake is van wettelijk ontoelaatbare effecten. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zwaluwenbunders is daarmee een uitvoerbaar plan.

WIJ, U en Waarom

HV Partners is een jong bedrijf met inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in de vastgoedbranche. De eigenaren hebben hun sporen in het verleden verdiend door bij verschillende, gerenommeerde vastgoedbedrijven te hebben gewerkt. Door onze expertise en ons gedegen netwerk zijn wij uw partner op vastgoed gebied.

 

Wij helpen u graag bij het aangaan, of het uitbreiden van, uw vastgoedportefeuille. Door u vrijblijvend te informeren en mogelijkheden af te stemmen op uw wensen zijn wij ervan overtuigd dat het investeren in vastgoed voor een ieder mogelijk is. Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden, dan willen wij u graag bezoeken om u hierover te informeren.

Ook bent u uiteraard altijd welkom op ons kantoor in Heemskerk.

Investeerders profiel

Het plangebied ligt in de stadsrandzone van Tilburg Noord. Het wordt globaal begrensd door de Burgemeester Bechtweg (tangent) aan de zuidzijde, de Zwaluwstraat aan de westzijde en de bosschages Hazennest-oost aan de oostzijde. Het ontwerp plan biedt ruimte aan grootschalige logistieke activiteiten, waaraan in de logistieke topregio Tilburg-Waalwijk behoefte is. Op dit moment is er in de regio namelijk een grote aanhoudende vraag vanuit de markt naar (zeer) grootschalige logistieke kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is.
Bron: Gemeenteblad Tilburg

Waarom investeren in grond?

  • De vraag naar grond blijft stijgen.
  • Winst op grond is belastingvrij en wordt in box 3 belast.
  • Grond is tastbaar.
  • Grond is vrij verhandelbaar.
  • Grondprijzen zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig.

zwaluwenbunders op google maps